صفحه اول
صفحه اول
English  
 
  • امور سهام
شركت رهياب رايانه گستر در تاريخ 1377/12/01به صورت شركت سهامي خاص تاسيس شده و طي شماره ثبت 148206 مورخ 1377/11/29 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است .
سرمایه اولیه شرکت صدمیلیون ریال بوده لیکن مطابق با افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1386/07/23 از مبلغ 100.000.000 ریال متشکل از 10.000 سهم 10.000 ریالی به مبلغ 5.100.000.000 ريال متشكل از 510.000 سهم 10.000 ريالي با نام افزایش یافت.

بر اساس مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام منتهی به سال مالی 1390/12/29 شرکت مکلف به انجام امور لازم جهت ورود به بازار بورس گردید و بر این اساس مقرر گردید ابتدا سرمایه شرکت به 50.000.000.000 ریال افزایش و پس از آن نوع شرکت به سهامی عام تغییر داده شده و سهام آن از طریق بازار بورس عرضه گردد.
سامانه هاي کاربردي خدمات و محصولات درباره رهياب
                
تمامي حقوق براي شرکت رهياب رايانه گستر محفوظ است. ©